Thu quỹ công chuyên dùng

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Thu quỹ công chuyên dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ biên lai thu tiền và phiếu thu, làm thủ tục nhập quỹ tiền mặt và ghi tăng các quỹ công chuyên dùng, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 431 – Các quỹ công chuyên dùng của xã (Chi tiết theo từng quỹ)

2. Mô tả nghiệp vụ

Tại các thời điểm diễn ra thu đóng góp của dân:

1. Kế toán viết biên lai thu tiền và phiếu thu, chuyển cho chủ tịch UBND ký duyệt.

2. Kế toán đưa biên lai và phiếu thu đã được ký duyệt cho thủ quỹ, thủ quỹ thu tiền của người nộp và nhập quỹ tiền mặt, tiến hành ký lên phiếu thu và hạch toán vào sổ quỹ tiền mặt.

3. Kế toán căn cứ vào phiếu thu đã được thủ quỹ ký duyệt, tiến hành hạch toán vào sổ chi tiết quỹ tiền mặt.

Ví dụ:

Ngày 17/7/2017, kế toán ủy ban thu tiền đóng góp của dân vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, số tiền 700.000đ.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, chọn Hoạt động tài chính.

3.2_Huong_dan_nghiep_vu_TM_Thu_TM_Thu_quy_cong_chuyen_dung

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng.