Thu khác bằng tiền mặt

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Thu khác bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Trường hợp nhận được tiền BHXH cấp về cho xã, căn cứ vào phiếu chi tiền của bên BHXH và phiếu thu tiền của Tài chính xã, kế toán hạch toán:

Nợ 111 – Tiền mặt

Có TK 332 – Các khoản phải nộp theo lương (3321)

Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, căn cứ vào phiếu chi tiền của bên Công đoàn huyện và phiếu thu tiền của Tài chính xã, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 332 – Các khoản phải nộp theo lương (3323)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán xã tập hợp hồ sơ thanh toán gửi cho cơ quan liên quan (BHXH, Công đoàn) huyện duyệt hồ sơ

2. Sau khi hồ sơ được duyệt, cơ quan liên quan viết phiếu chi, chi trả tiền mặt cho kế toán

3. Kế toán nhận phiếu chi và tiền mặt, lập phiếu thu tại xã và giao tiền mặt cho thủ quỹ

4. Thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt, ký vào phiếu thu và hạch toán thu tiền trên sổ quỹ

5. Kế toán dựa vào phiếu thu tiền đã được ký duyệt đầy đủ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.

Ví dụ:

Ngày 03/08/2017, kế toán xã nhận bằng tiền mặt khoản BHXH chi ốm đau cho công chức trong tháng 7, số tiền 5.000.000 đồng.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền.

Phieu_thu_1

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....