6.Những câu hỏi thường gặp

Navigation:  »No topics above this level«

6.Những câu hỏi thường gặp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2017

Khi tạo mới dữ liệu, phần mềm báo "Thư mục...đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu..." thì tôi phải làm thế nào?

Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước, phần mềm báo lỗi " Chương trình không có quyền ghi tại thư mục..." thì phải làm như thế nào?

Làm thế nào để tải phim hướng dẫn