MISA Bamboo.NET 2017 R1 (14/01/2017)

---------------------------------------------------------------------------

* Tính năng mới

1.Đáp ứng Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005

2.Cập nhật Thông tư 39/2016/TT-BTC, Thông tư 40/2016/TT-BTC, Thông tư 08/2016/TT-BTC

3.Cập nhật mẫu Bảng kê nộp thuế ban hành theo Thông tư 84/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và các khoản thu nội địa

4.Cho phép kế toán tùy chỉnh Báo cáo B07-X: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước và Báo cáo B08-X: Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước theo đặc thù địa phương

5.Cải tiến tốc độ xử lý dữ liệu và tăng cường tính an toàn bảo mật cho cơ sở dữ liệu